Green Label, LCA, EPD, ESG

Các xu hướng và sáng kiến về Quản trị (ESG) trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng (xu hướng toàn cầu liên quan đến quy định, chính sách, cam kết, carbon...
  • 0 Lessons
9,900,000 ₫